År 2015 upplevde Europa en flyktingkris som var den största sedan andra världskrigets. På kort tid tog sig 1 miljon människor över Medelhavet till Europa för att söka skydd. Denna kris var katalysatorn till idén om ett integrationsprojekt som möter integrationen ur dess verkliga definition och fokuserar på alla sidor av integreringen. "Social integration eller integrering betecknar inom samhällsvetenskap, sociologi och politik en förening av skilda enheter (individer, samhällen, folkgrupper, kulturer, nationer) in i en större helhet, eller samhörighet mellan medlemmar i ett samhälle. Ordet betecknar processen att förena, eller resultatet av en förening av grupper (Wikipedia).

På Riktigt är utformat för och tillsammans med ungdomar omkring högstadieåldern för att ge fördjupad kunskap och förståelse samt bredare perspektiv genom att lära sig mer om sig själv och andra med teman som mänskliga rättigheter, människors lika värde, människor på flykt, jämställdhet och psykologi som grund. Målet är att på ett kreativt och aktivt sätt stärka den sociala integrationen genom ökat perspektivtagande, självförtroende, medkänsla och psykisk hälsa och ge deltagarna både kreativa och psykologiska verktyg för att bemöta fördomar och stereotypa uppfattningar hos sig själv och andra och samtidigt öppna upp för inkludering och nyfikenhet för varandra

Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö gav 2016 Christine Owman i uppdrag att kartlägga och granska behovet av en integrationsmetod som riktar sig till alla sidor av integrationen - med musiken som verktyg. Efter en förstudie finansierad av organisationen själv och i dialog med pedagoger och deltagare pekade resultaten mot att det fanns ett behov av ett projekt som detta. Uppdraget fortsatte därför med att söka finansiering för att kunna utveckla en metod som jobbar med integration på ett kreativt och nyskapande sätt med psykologisk forskning som grund. Efter bifall från Allmänna Arvsfonden och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden arbetade Owman tillsammans med högstadieungdomar fram metoden På Riktigt™ som vänder sig till alla som vill jobba med integration tillsammans med ungdomar på ett kreativt och aktivt sätt. Resultatet har dokumenterats och författats av Owman i metodboken och Owman har i samband med detta även skapat en utbildning och certifiering i metoden för att säkra att den används på lämpligt sätt.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Värdegrunden hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Synen på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker demokratin. Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Idén och verksamheten är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla den kreativa förmågan.

Christine Owman arbetar som musiker, kompositör och producent - live och i studio, som soloartist samt i flertalet band och produktioner runtom i världen - och har studerat på Psykologprogrammet i Lund. Owman har även jobbat mycket med ungdomar i musikaliska projekt genom åren och förenar psykologisk och musikalisk kunskap och beprövad erfarenhet med vetenskap, vilket resulterat i en kreativ metod med psykologisk forskning som grund och musiken som verktyg.


Christine Owman