Vi och dom? Att mötas - På Riktigt

På Riktigt™ är en metod vars mål är att stärka den sociala integrationen i samhället med psykologisk forskning som grund och musiken som verktyg. Målgruppen för På Riktigt™ är ungdomar i högstadieåldern och den metodbok och utbildning som finns i metoden riktar sig till dig som är t.ex. pedagog eller ledare och jobbar och/eller möter ungdomar i alltifrån skolan till studieförbund, föreningar eller andra ungdomsverksamheter. 

Integration betyder per definition ”process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process”. Det betyder att det också är ett samspel där det måste finnas ett deltagande och ett inkluderande från alla håll av processen. På Riktigt™ arbetar därför med att inkludera och aktivera alla sidor av integrationen och därmed skapa integration på riktigt

Syftet med metoden är att genom fördjupad kunskap och förståelse samt bredare perspektiv lära sig mer om sig själv och andra med teman som mänskliga rättigheter, människors lika värde, människor på flykt, jämställdhet och psykologi som grund. Målet är att på ett kreativt och aktivt sätt stärka den sociala integrationen genom ökat perspektivtagande, självförtroende, medkänsla och psykisk hälsa och ge deltagarna både kreativa och psykologiska verktyg för att bemöta fördomar och stereotypa uppfattningar hos sig själv och andra och samtidigt öppna upp för inkludering och nyfikenhet för varandra

Ungdomsåren är en tid då vi formas och påverkas och det är under denna tid många av våra fördomar - både omedvetna och medvetna - bildas och tas med ut i det vuxna livet. Vilka fördomar som bildas och bärs med kommer att påverka vårt beteende och interaktion med varandra och därmed även förutsättningarna för den sociala integrationen. På Riktigt har under projekttiden utformats tillsammans med högstadieungdomar för att ge en bred, partipolitiskt obunden, faktabaserad bild av hur ens eget och andras beteende och samspel påverkar och skapar det samhälle vi lever i och värdet av ens eget ansvar i mötet med andra. Metoden är utformad för att bemöta berörda ämnen på ett kreativt  och aktivt sätt för att motivera, inspirera och engagera med musiken som verktyg. 

Att skriva musik har enligt forskning visat sig vara ett effektivt verktyg att använda för att bemöta ungdomar, stärka deras eget uttryck och utveckla insikt kring känslor och behov både hos sig själv och andra. Musiken kan användas både som ventil och utlopp, gemensamt språk och kommunikation, gruppdynamiskt verktyg och gemensamt intresse, för att bearbeta saker och göra sin röst hörd. Musiken har därför en central roll i arbetet med På Riktigt och det kreativa målet inkluderar att skriva text och musik utifrån ovanstående grund och att spela in eller spela upp detta tillsammans. 

Integration är en process och På Riktigt är tänkt som ett hjälpmedel i denna process som är ständigt pågående.
Upphovsrätt© 2020 Alla rättigheter reserverade – På Riktigt™
Upphovsrätt till metoden På Riktigt™  samt tillhörande Metodbok Christine Owman© Intrång beivras

Projektägare

 Finansierat av